ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В КОМБІНАТІ


Якщо ви вдало оберете професіюі вкладете в неї душу, то щастя саме вас знайде. (К.Ушинський).

Вибір професії – це одна з важливих складових умов людського щастя, усвідомлення своєї корисності для людей або відчуття «маленької людини» - гвинтика, виконавця чужої долі. Основна проблема сьогодення для молоді – це пошук свого місця в житті, що тісно пов’язано з обранням майбутньої професії. Ким бути? Перед кожним випускником школи постає ця проблема. І важливо розв’язати її правильно, з урахуванням своїх інтересів і схильностей та інтересів держави, тобто потреб ринку праці у фахівцях, оскільки, якщо не зважати на цей критерій, дуже легко можна стати «дипломованим безробітним».
Вибір професії – це той відповідальний рубіж, на якому оцінка своїх індивідуальних особливостей і можливостей піддається ретельному оцінюванню. Питання профорієнтації завжди було у центрі уваги держави і суспільства та потребує принципово нових підходів до організації та функціонування системи професійної орієнтації підростаючого покоління. Тому профорієнтаційна підготовка молоді розподіляються між усіма ланками суспільства, відповідальними за її виховання, - загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами.

/Files/images/DSC07337.JPG
МНВК – це перша сходинка до дорослого самостійного життя та вибору професії. Боярський міжшкільний навчально-виробничий комбінат – це навчальний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх шкіл Києво-Святошинського району у допрофільній та професійній підготовці за професіями «водій», «секретар керівника», «ОКН», «кухар», «швачка,кравець».
Для проведення профорієнтаційної роботи у комбінаті є: нормативно-правова документація з профорієнтаційної роботи; стенди; інформаційні матеріали про професії; література; папки з матеріалами для проведення бесід, діагностування, анкетування, консультацій.


Професійна орієнтація – система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Основними завдання з професійної орієнтації учнів у комбінаті є:
- розширення кругозору і збільшення інформації про професії, їх зміст і вимоги до особистості, про потреби ринку праці в спеціалістах тих чи інших професій;
- допомога учням у розвитку якостей особистості, необхідних для оволодіння професією (робота з психологом);
- формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття професії у комбінаті, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;
- підготовка учнів до вибору професії на основі загальної освіти і навчання у комбінаті;
- диференційована допомога учням у професійному самовизначенні в залежності від інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я й індивідуальних особливостей кожного.


Професійна орієнтація необхідна для того, щоб своєчасно помітити і розвинути потенційні можливості учнів, вираховувати таланти в різних галузях науки, техніки, виробництва і культури, забезпечити соціальний захист молоді в нових соціально-економічних умовах.
Профорієнтаційна робота у комбінаті складається з таких компонентів: професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.


Професійна інформація дає змогу школярам ознайомитися з різними професіями та професіями комбінату, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з них, з вимогами, які ці професії висувають до людини, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами професії. (робота з 9, 11 класом).


Професійна діагностика - система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей (проводиться практичним психологом комбінату).


Професійна консультація - надання особистості науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного самовизначення.


Професійний відбір - система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування.


Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності. Здійснюється у 10-11 класах, коли учень уже обрав професію і перебуває на стадії оволодіння нею.
Профорієнтаційна робота у комбінаті здійснюється по заздалегідь розробленому плану.План профорієнтаційної роботи є необхідним інструментом керування цією важливою сферою діяльності комбінату і ґрунтується на завданнях, що стоять перед педагогічним колективом, а також визначає оптимальні способи реалізації системи заходів профорієнтаційного характеру.

/Files/images/сканирование0038.jpg


У плані МНВК передбачені такі напрямки:
1. Організаційно-методична робота. Загальні питання профорієнтаційної роботи.
2. Робота з учнями шкіл, батьками і громадськістю.
3. Профорієнтація учнів 8-9 класів шкіл.
4. Робота з учнями МНВК, профорієнтація учнів 10—11 класу.
5. Спільна робота МНВК, професійних навчальних закладів, районної служби зайнятості населення.
Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з вимогами, які пред’являють професія і спеціальність.
Щоб підготувати учнів до вибору професії, необхідно:
- ознайомити з професійним простором і потребами ринку праці, професіями комбінату;
- ознайомити з основними правилами вибору професії;
- сформувати уміння аналізу різних професій;
- забезпечити самопізнання своїх індивідуально-психологічних особливостей;
- сформувати уміння співставляти свої можливості з вимогами професії;
- забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості учня;
- сформувати відповідальність за прийняття рішення щодо вибору професії та його реалізацію.
До основних форм ознайомлювальної профорієнтаційної роботи, за допомогою яких здійснюється професійна освіта й професійне виховання школярів у комбінаті, відносяться:
- інформаційні уроки профорієнтаційного спрямування;
- бесіди, виховні години , години спілкування;
- семінари, екскурсії на підприємства й у професійні навчальні заклади;
- зустрічі з представниками професій;
- проведення «Днів відкритих дверей».
Робота з учнями 9 класів проводиться за програмою «Людина і світ професій», а також входить: детальне ознайомлення і проведення професійних проб за професіями комбінату.
Ефективною формою роботи з учнями 9-10-11-х класів є проведення місячників з профорієнтації, у рамках якого проходять такі заходи:
- профорієнтаційно-інформаційна виставка про професії;
- перегляд відео профорієнтаційного змісту;
- зустріч зі спеціалістами центру зайнятості, екскурсії;
- конкурс «Кращий за професією» (серед учнів 11 класу);
- консультація, захист проектів, презентацій, проведення "Тижнів професії".
У комбінаті, використовуються різні форми і методи профорієнтаційної роботи з учнями, притому, що кожна з них вирішує декілька завдань. У «День відкритих дверей» надається батькам і учням інформації про комбінат, його професії, умови вступу, навчання і отримання документу кваліфікованого робітника; ознайомлення з навчально-матеріальною базою і педагогічними кадрами. Організація зустрічей методиста з профорієнтації та вчителів з учнями на базі шкіл, дає можливість отримати, крім основної, детальну інформація про професії., зміст навчального матеріалу.
Отже, усвідомлений вибір професії - найважливіша складова життєвого успіху випускника. І лише школа, МНВК здатні створити умови школяреві для вільного, свідомого, самостійного вибору майбутньої професії.

Кiлькiсть переглядiв: 132

Коментарi